Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Bouwmaterialen Recruitment Nederland (verder hier afgekort met BRN)  worden gesloten uit hoofde waarvan BRN als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is BRN toegestaan om van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

Artikel 2 – Begrippen
In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat

Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is gebaseerd op een fulltime dienstverband (40 uur), inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing) vaste (gemiddelde) bonus en 13e maand.

Honorarium: de vergoeding aan BRN voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de werving- en selectieopdracht.

Kandidaat: de persoon die, na selectie door BRN, wordt voorgedragen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever: diegene die aan BRN een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1 omschreven.

Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij BRN ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.

Artikel 3 – Algemeen

1. Een exclusieve werving- en selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling of door het verstrijken van de overeengekomen wervingsperiode.

2. De periode van exclusiviteit bedraagt minimaal 6 weken. Na 4 weken kan opdrachtgever met inachtname van 2 weken de exclusieve wervingsopdracht beëindigen. Dit gebeurt door schriftelijke kennisgeving. Zonder schriftelijke kennisgeving loopt de exclusieve wervingsopdracht door tot het moment van opzeggen, met inachtname van 2 weken opzegtermijn.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van, door BRN voorgestelde kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRN, aan derden bekend te maken.


Artikel 4 - Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan BRN te geven, welke BRN redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werving- en selectieopdracht uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

Artikel 5 – Honorarium

1. Het volledige honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald is in lid 4.

2. De facturatie vindt plaats na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst door de kandidaat.

3. Opdrachtgever is gehouden om binnen 7 dagen, na een daartoe gedaan verzoek, aan BRN de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium, evenals de startdatum van de door BRN geselecteerde kandidaat. Indien opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is BRN gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het honorarium te factureren.

4. Artikel 5.1 is van eveneens van toepassing indien opdrachtgever na het verstrekken van een bemiddelingsopdracht (zelf) een kandidaat (of kandidaten) in dienst neemt binnen de termijn waarop de exclusiviteit van toepassing is. Dit wordt dan beschouwd als een (succesvolle) bemiddeling van BRN.

5. Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een - door BRN - aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen vierentwintig maanden na de introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door BRN geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever, via een sollicitatie of anderszins, in meer of mindere mate, bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 6 - Betalingstermijn en incassokosten
De betalingstermijn van door BRN gezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de opdrachtgever, enkel vanwege dat verzuim, een incassovergoeding verschuldigd van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag, inclusief btw.

Artikel 7 - Garantie
In geval binnen 4 maanden na indiensttreding blijkt dat de kandidaat niet voldoet, gaat BRN, na overleg, met gesloten beurzen op zoek naar een meer geschikte kandidaat. De garantieregeling geldt niet indien de kandidaat zelf besluit de organisatie te verlaten binnen 4 maanden na indiensttreding.

Artikel 8 - Selectie kandidaat
BRN is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is BRN niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen, teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal BRN actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 9 - Referenties kandidaat
Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan BRN opgeeft, dan is BRN niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te verstrekken omtrent de kandidaat. De eventueel, van de referenties en/of de kandidaat, verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door BRN niet op juistheid worden gecontroleerd zodat BRN geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die BRN verkregen heeft. Evenmin is BRN verplicht om die informatie aan de opdrachtgever te verstrekken. BRN is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 10 – Informatie

Voor zover de kandidaat zelf informatie aan BRN verstrekt omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma´s etc., is BRN niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat BRN ten aanzien van de juistheid van deze informatie, geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is BRN volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 11 - Inspanningsverbintenis; exoneratie
BRN is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren, ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een, door BRN geselecteerde, kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. Opdrachtgever aanvaardt dat BRN op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die BRN heeft geselecteerd.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; BRN gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenties zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. BRN sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade - van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Artikel 13 - Rechts- en rechterskeuze
Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deeluitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing. Ten behoeve van BRN wordt de arrondissementsrechtbank te Breda aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden.

 

 

Kantoorgebouw Bouwmaterialen Recruitment Nederland

Contact

Kantoorgebouw De Drie Hoefijzers
Ceresstraat 13
4811 CA Breda

Telefoon: +31 85 500 98 70
Email: info@bouwmaterialen-recruitment.nlVolg ons

© Copyright 2024 Bouwmaterialen Recruitment Nederland Sitemap Disclaimer
OTYS Recruiting Technology
Bouwmaterialen Recruitment Nederland gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.